Table of Contents Table of Contents
Next Page  6 / 180 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 180 Previous Page
Page Background

שלום וברכת ה' עליכם, תלמידים יקרים ואהובים

הרב קוק זצ"ל, באיגרת החינוך (איגרת ק"ע), הגדיר לנו מהי מטרת החינוך:

"מטרת החינוך בישראל - להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה לעשותו טוב וישר".

השיטה החינוכית, האידאל שהרב מציב, היא לעשות את האדם טוב וישר: טוב לבריות וישר לפני ה'.

יומן עתי"ד עוסק בכל המישורים היכולים לאפשר לכולנו להגיע לחינוך השלם של "הטוב והישר".

הערכים החשובים לכולנו, הקשר האישי של כל אחד מאתנו עם צוות המורים ועם כל מי שקשור לבית

הספר, וגם העשרת הדעת במגוון רחב של נושאים - אם מקור כולם בתורה, כולם נובעים ממנה וקשורים

לעולמה - מבטיחים עתיד טוב ונכון יותר לכולנו.

תלמידים יקרים, אשרינו שאנו זוכים ללמוד בבתי ספר שמקנים לנו דעת ומרחיבים את השכלתנו.

אשרינו שאנו זוכים ללמוד בבתי ספר שמבקשים לגעת לא רק בשכלנו, אלא בראש ובראשונה בנשמתנו.

אשרינו שאנו זוכים ללמוד בבתי ספר שבהם התורה הקדושה הופכת להיות חלק מאתנו: "כי הם חיינו ואורך

ימינו".

כל אחד ואחת מאתנו יעשה כל שביכולתו להוסיף דעת, לאהוב את הזולת, לתקן את המידות ולהתחזק

בעולם של קיום תורה ומצוות.

הצליחו בכול,

מוקירכם ואוהבכם,

ד"ר אברהם ליפשיץ

נהל החינוך הדתי

ִ

ראש מ

לתלמיד/ה - שלום לך,

בביקוריי בבתי הספר שבתכנית עתי"ד נפגשתי עם תלמידים ותלמידות ששמחים לפתוח את יום הלימודים

בלימוד מתוך יומן עתי"ד. מפיהם למדתי ש"יומן עתי"ד הוא חגיגה".

תלמידים

30

,

000

השנה יומן עתי"ד חוגג עשור, ואתם, תלמידים יקרים, משתייכים לציבור גדול: ציבור של כ-

בתי הספר של החמ"ד. כולכם לומדים בעזרת היומן, וכולכם יחד זוכים לחגוג עמו

100

הלומדים ביותר מ-

מלאת לו עשר שנים.

תלמידות ותלמידים יקרים, זה היומן שלכם. תמשיכו לחשוב על השאלות, להתחבט בדילמות, להקשיב

לתשובות הרבנים וכמובן – לצחוק מהבדיחות.

מאחל לכם שבחגיגת העשור ליומן תעשו את יומן עתי"ד לחגיגה יומית בכיתתכם.

בברכה,

הרב ד"ר דני טרופר

ראש תכנית עתי”ד

תלמידים יקרים ואהובים,

בברכה הקודמת לקריאת שמע, שאנו מברכים אותה בכל בוקר, נאמר:

"ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך

באהבה". בעזרת תורתנו הנעלה אנו זוכים להיפגש עם חכמת ה', עם חסד ה', עם השגחתו על ברואיו ועם

יפי הבריאה ונפלאותיה.

במיוחד חשוב לנו להכיר את עמנו, עם ישראל - את ההיסטוריה שלו ואת העתיד הגדול הצפוי לו. מתוך כך,

נדע כיצד לנהוג ביושר ובאחריות כלפי כל אדם בכלל וכלפי בני משפחותינו בפרט.

מן לכם שפע של מדורים, פעילויות, שאלות למחשבה ולדיון ומידע להרחבת הדעת

ַ

היומן שלפניכם מז

במגוון נושאים. כל אלה יסייעו לכם לרכוש מידות טובות וללמוד את כל הערכים החשובים לנו, ובעזרת ה'

נזכה להבין ולהשכיל, לשמור ולעשות.

בברכה,

הרב אוריאל עובדיה

מפקח ארצי על בתי הספר היסודיים בחמ”ד